نمایندگی استان آذربایجان شرقی

فروشگاه شهر ورزش

آقای برزگر- تبریز- خیابان آبرسان - اول فارابی - ساختمان فایق بتن


تلفن: 36566560- 041