فروشگاه دوچرخه رخش کوهستان برادران الماسی

  آقای الماسی - اردبیل - خیابان نایبی - روبه روی چلوکبابی بهمن


تلفن:  33247262، 33233875-045