نمایندگی استان خوزستان

فروشگاه تاپ اسپرت

آقای کریمی-اهواز - خیابان حافظ - نبش غفاری 


تلفن: 061-32236086
تلفن همراه:
  09161113586

 


پخش دوچرخه پرشیا


 آقای یوسف جاتی - دزفول - خیابان آفرینش جنوبی -  نرسیده به خیابان منتظری -روبروی خیابان سعیدی - کدپستی:6461786369


تلفن:  061-42254429
تلفن همراه: 0939-6456640


 فروشگاه امرتات

آقای وکیلی - بهبهان - خیابان شهید مظفری -روبروی شرکت گاز -  پلاک 70 -  کدپستی:6361955493 


تلفن: 061-52835209
تلفن همراه: 0916-3729235

                                                                     


 فروشگاه دوچرخه عرفان

آقای چهره ساز - آبادان -  خیابان احمدآباد- خیابان  فرعی 6 -  نبش دوم اصلی -  کدپستی:6318645994


تلفن همراه: 5502015 - 0913