فروشگاه کیا دوچرخ
 
آقای ساکی -  بروجرد -  خیابان مدرس -  بعد از پل

تلفن: 42501701-066 
تلفن همراه: 8371728-0935