فروشگاه پارسا

آقای مسعود چرخ انداز - کرمان - چهار راه بهار - ابتدای خیابان مدرس - کد پستی 7616636857

تلفن:  33329572 - 034
فکس: 33329572 - 034
تلفن همراه: 0437718 - 0913