فروشگاه دهکده حرفه ای
آقای نوروزی - گنبد کاووس - خیابان 17 شهریور شرقی - روبروی مسجد عسگریه

 تلفن: 33335721-017
 تلفن همراه: 3765338-0911 فروشگاه  ابراهیمی
آقای ابراهیمی - علی آباد کتول - ابتدای خیابان سی متری شمالی - سمت راست

 تلفن: 34230883-017
 تلفن همراه: 9675433-0911